Jakie dokumenty są wymagane przy transporcie odpadów?

Jeszcze w ubiegłym roku transport z Polski do Finlandii czy innych krajów Europejskich oraz wewnątrz Polski, jeśli chodzi o przewóz odpadów, odbywał się na podstawie zezwoleń. Obecnie aktem prawnym regulującym m.in. transport ADR, tj. transport odpadów niebezpiecznych, jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z 7 października 2016 roku w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu. Przepisy zawarte w tym akcie weszły w życie dopiero 24 stycznia 2018 roku. Między innymi zmieniły się zasady formalne dokonywania przewozu odpadów.

Dokumentacja konieczna

Od stycznia 2018 roku firmy zajmujące się transportem odpadów zobowiązane są do udostępniania kierowcom przy każdym przewozie dokumentów, które będą potwierdzać zarówno rodzaj transportowanych odpadów, jak i dane zlecającego transport. Jeśli zaś chodzi o odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – dokument powinien potwierdzać rodzaj przewożonych odpadów i zawierać nazwę gminy, z terenu której zostały one odebrane.

Typy dokumentów

Kierowca przewożący odpady powinien na wypadek kontroli okazać dokumenty uprawniające do transportu odpadów w Polsce i za granicą, takie jak karta przekazania odpadów, faktura sprzedaży odpadów, dokument dotyczący transgranicznego przemieszczania odpadów, o którym mowa w załączniku IB lub załączniku VII do Rozporządzenia nr 1013/2006/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów. Dopuszczalne są i inne dokumenty uzupełniające, o ile transportujący odpady nie posiada dokumentów wymienionych powyżej.  Na przykład wystarczające może okazać się przedstawienie organom kontrolnym listu przewozowego oraz zlecenia transportu, ale dokumenty te muszą potwierdzać rodzaj transportowanych odpadów oraz dane zlecającego ich transport.

Firma organizująca transport ADR lub transport innego rodzaju odpadów musi wypełnić wymogi formalne, nakładane przez wskazane rozporządzenie Ministra Środowiska, ponieważ w przeciwnym wypadku naraża się na nałożenie kary. Nie ma znaczenia, czy będzie to transport do Słowenii, czy innego kraju.

 

 

Jakie dokumenty są wymagane przy transporcie odpadów?