Nowe zasady w prowadzeniu transportu odpadów

Ministerstwo Środowiska wprowadza w życie nowe zasady transportowania odpadów z Polski. Przepisy rozporządzenia, które weszło w życie z dniem 24 stycznia 2018 roku, porządkują dotychczasowe regulacje i uzupełniają wcześniej istniejące luki prawne. Czego właściwie dotyczą?

Kilka istotnych zmian

Nowe zasady transportu odpadów dotyczą przede wszystkim tego, jakimi środkami transportu można je przewozić, jaki musi być sposób ich transportowania i właściwe oznakowanie pojazdów. Reguluje również to, jakie dokumenty powinni posiadać kierowcy, dla oznaczenia rodzaju i pochodzenia przewożonych odpadów.

Od 24 stycznia bieżącego roku dopuszcza się już możliwość jednoczesnego transportu ADR, czyli odpadów niebezpiecznych z innymi frakcjami, oznakowanymi jako „inne niż niebezpieczne”. Warunkiem realizowania takiego przewozu jest zabezpieczenie jednych i drugich odpadów, aby uniemożliwić ich wzajemny kontakt. Wyjątkiem od reguły są materiały zmieszane, odpadowe, przewożone do przetwarzania w tym samym procesie.

Firmy organizujące transport ADR w Polsce, czy też transport z Polski do Finlandii czy innych krajów UE, muszą zmierzyć się z koniecznością stosowania oznakowania samochodów przewożących odpady tablicami ostrzegawczymi – z napisem „ODPADY”. Dotychczas oznaczało się je tablicą z literą „A”. Obecnie można z niej skorzystać tylko przy przewozie transgranicznym.

Przewoźnik zobowiązany jest każdorazowo do posiadania dokumentu określającego rodzaj transportowanych odpadów oraz wskazującego dane zlecającego taki transport.

Korzyści dla przedsiębiorców realizujących transport ADR.

Dzięki opisywanym zmianom w rozporządzeniu o przewożeniu towarów, będzie można w firmach transportowych lepiej planować transporty odpadów do instalacji oraz optymalizować koszty logistyki. W myśl nowych przepisów, przewóz powinien gwarantować, że odpady niebezpieczne nie rozprzestrzenią się poza środki transportu oraz zapewniać im ochronę przed oddziaływaniem czynników atmosferycznych.

Nowe zasady nie będą dotyczyły podmiotów, które nie są zobowiązane do prowadzenia ewidencji odpadów lub przewożą frakcje inne niż niebezpieczne w ilości nieprzekraczającej 100 kg.

 

 

Nowe zasady w prowadzeniu transportu odpadów