Czym jest międzynarodowa umowa ADR?

Międzynarodowa konwencja ADR to przepisy regulujące zasady przewozu drogowego towarów i ładunków niebezpiecznych. Co warto o niej wiedzieć?

Co oznacza ADR?

ADR to skrót od francuskiego L’Accord européen relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route, co na polski tłumaczone jest jako Umowa europejska dotycząca międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych. Została sporządzona w Genewie w 1957 roku. W Polsce ratyfikowano ją w roku 1975.

Na umowę ADR składają się trzy elementy:

  • umowa właściwa, określająca stosunki między państwami uczestniczącymi,
  • załącznik A, opisujący towary niebezpieczne oraz szczegółowe przepisy dotyczące opakowań,
  • załącznik B, czyli wymagania i przepisy dotyczące środków transportu, jego wyposażenia i dokumentacji.

Po co powstała międzynarodowa umowa ADR?

Międzynarodowa umowa ADR powstała w celu uregulowania sposobu przewozu niebezpiecznych towarów. Jej najważniejszym zadaniem jest zwiększenie bezpieczeństwa transportu ładunków niebezpiecznych i jak największe ograniczenie ryzyka wypadków. Szczegółowa klasyfikacja materiałów niebezpiecznych oraz dokładne określenie sposobu i warunków ich zabezpieczania ma także zminimalizować potencjalne szkody, jakie mogłyby powstać w wyniku nieszczęśliwego wydarzenia. Warto pamiętać, że materiały i towary niebezpieczne to takie, których przewóz jest zabroniony lub dopuszczony jedynie w określonych przepisami prawa warunkach. 

Czytaj dalej: Transport materiałów niebezpiecznych w przewozie międzynarodowym

Przepisy wprowadzone przez ADR

Firmy zajmujące się transportem towarów niebezpiecznych zobowiązane są do ścisłego przestrzegania przepisów ADR. Każdy kierowca musi posiadać odpowiednie upoważnienie do przewozu ADR. Dokument ten musi być odnawiany co pięć lat. Co więcej, w każdym takim przedsiębiorstwie musi być przynajmniej jeden doradca do spraw bezpieczeństwa. Jego zadaniem jest dopilnowanie przestrzegania obowiązujących przepisów oraz wprowadzenia wynikających z nich procedur. Doradca przygotowuje również obowiązkowe sprawozdania dla wojewody.

Czym jest międzynarodowa umowa ADR?