Jaka obowiązuje polityka transportowa w UE?

Transport jest bardzo ważnym sektorem gospodarki nie tylko krajowej, ale też europejskiej. To podstawowy element funkcjonowania jednolitego rynku. Zadaniem polityki transportowej Unii Europejskiej jest więc wspieranie integracji międzynarodowej poprzez umożliwienie swobodnego przemieszczania osób, usług oraz towarów. Oznacza to zarówno rozwój infrastruktury, jak i ujednolicenie przepisów prawnych w sposób, który zapewni państwom członkowskim zrównoważony i sprawiedliwy udział w transporcie transeuropejskim. Jakie są najważniejsze wyzwania polityki transportowej Unii Europejskiej?

Spójna sieć transportowa

Stworzenie spójnej sieci transportowej obejmującej cały teren Unii Europejskiej jest jednym z najważniejszych zadań, które od lat są przedmiotem konsekwentnych działań UE. Obecnie sztandarowym projektem, którego celem są zrównoważone inwestycje w rozwój infrastruktury regionów członkowskich, jest transeuropejska sieć transportowa TEN-T.

System ten składa się z dwóch struktur: bazowej i kompleksowej. Ukończenie pierwszej z nich planowane jest na 2050 rok i obejmować ma podstawę rozwoju transportu, która szczególnie skupia się na odcinkach o utrudnionym dostępie i przepustowości, takich jak połączenia multimodalne, wąskie gardła i brakujące elementy. Struktura kompleksowa natomiast od 2030 roku zapewniać będzie łączność wszystkich regionów Unii Europejskiej.

Zakłada się, że system TEN-T między innymi podniesie konkurencyjność państw członkowskich oraz całej Wspólnoty na poziomie globalnym, a także przyczyni się do regionalnego wzrostu gospodarczego.

Kompleksowa sieć transportu obejmująca tak duże terytorium uwzględnia także konieczność integracji środków transportu oraz nowoczesne rozwiązania technologiczne. Projekt ten z pewnością usprawni także bezpieczny transport ładunków niebezpiecznych, umożliwiając tej dziedzinie wprowadzenie nowych, innowacyjnych metod efektywnego wykorzystywania infrastruktury.

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska jest obecnie jednym z priorytetowych celów każdego obszaru działań Unii Europejskiej. Polityka transportowa wiąże się w tym miejscu z polityką klimatyczną: w tym obszarze szczególny nacisk kładziony jest na walkę z zanieczyszczeniem powietrza. Pomocne ma być tu wdrożenie innowacyjnych technologii oraz multimodalności komunikacji, czyli zrównoważonego wykorzystania różnych środków transportu w ramach jednego, długiego połączenia. 

Jednym  z elementów walki z zanieczyszczeniem środowiska jest wprowadzanie korytarzy komunikacyjnych, które będą zoptymalizowane pod kątem emisji szkodliwych substancji oraz wykorzystywania energii. Wiąże się to z rozwinięciem usług komunikacyjnych kolei oraz transportu wodnego. Rozszerzenie działalności tych sektorów może otworzyć nowe możliwości dla branży zajmującej się spedycją.

Czyta również: Co trzeba wiedzieć o transporcie żywności?

Ujednolicone, zrozumiałe przepisy

Jednym z warunków funkcjonowania jednolitego rynku jest wprowadzenie zrozumiałych, spójnych przepisów dotyczących transportu międzynarodowego na terenie Unii Europejskiej. Obecne dyrektywy mają na celu ujednolicenie prawa oraz uproszczenie regulacji, szczególnie tych, które dotyczą transportu towarów niebezpiecznych.

Polityka europejska zakłada równość praw transportowych wszystkich państw członkowskich. Te same towary, transportowane tymi samymi połączeniami, nie mogą różnić się kosztami czy warunkami transportu ze względu na kraj ich pochodzenia. Państwa członkowskie nie mogą również wewnątrz Unii posługiwać się specjalnymi warunkami wspierającymi wybrane przedsiębiorstwa czy gałęzie przemysłu. Celem polityki transportowej jest wszak ochrona zarówno dostawców usług, jak i konsumentów, a także zapewnienie bezpieczeństwa i norm pracy pracowników transportu.

Jaka obowiązuje polityka transportowa w UE?